Hệ thống qlcl iso 9001:2008

Là một trong những biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được áp dụng tại công ty Minh Anh từ tháng 03/2014 và đã được DNV chứng nhận từ tháng 01/2015. Áp dụng và duy trì HTQLCL ISO 9001:2008, công ty Minh Anh hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

Định hướng và kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đây là hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu của khách hàng và cao hơn nữa là vượt quá mong đợi của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm xây dựng chính sách chất lượng, hoạch định cơ cấu, trách nhiệm và quy trình chất lượng của tổ chức. Nó cũng bao gồm việc kiểm tra thực hiện các quy trình này và tập trung vào sự cải tiến liên tục hệ thống.

Hệ thống quản lý chất lượng cho phép kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Giúp đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh được triển khai nhất quán, xác định được các hành động khắc phục phòng ngừa cần thiết.

Thiết lập và thực hiện các tiêu chí chất lượng, các thủ tục để đáp ứng yêu cầu và các hành động cần thiết để đảm bảo tính nhất quán.

Hệ thống quản lý chất lượng là công cụ cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mối quan hệ giữa nhà cung ứng, khách hàng, và người tiêu dùng cuối cùng.