Tài liệu kỹ thuật

1. RentATool Catalogue    click here...

2. Golden Star Catalogue     click here...

3. Tài liệu hướng dẫn vận hành máy mài van

    Model S         Model K         Model C

4. Tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị xiết bu lông

    IU-XL Series        SU-XL Series       WT Series       WX Series

5. Bảng moment cho loại bu lông B7     click here...